Flt B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Blue Par 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 4 5 3 4 3 4 5 4 4 36 71
                FLIGHT A                      
                                             
Skin pot of $380 with 1 skin. Winner Bird/Brown #7                                  
                                             
        TOURNAMENT WINNERS                    
  Sorted by Flight then by Total then by Total - Hole 1 to 18 tiebreak                        
A Konvolinka, Wilkinson                   1                   1 1
  Gross 5 4 5 2 3 3 4 3 4 33 4 4 2 4 3 4 5 4 4 34 67
200                                          
A Farnham, Fobean                   4                   1 2
  Gross 4 5 4 2 4 4 5 3 3 34 3 5 2 4 2 4 6 4 4 34 68
140                                          
A Peel, Munka                   1                   3 2
  Gross 5 4 4 3 3 3 5 3 3 33 4 5 2 4 4 4 5 4 3 35 68
140                                          
A Durnan, Harry                   4                   3 4
  Gross 4 4 4 3 5 2 4 3 5 34 3 5 3 5 2 3 6 4 4 35 69
100                                          
A Spieth, Taylor                   4                   3 4
  Gross 4 4 5 2 4 3 5 3 4 34 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35 69
100                                          
A Warmbrodt, Kirk                   4                   6 6
  Gross 5 4 4 3 4 2 5 3 4 34 4 5 4 4 3 3 5 4 4 36 70
70                                            
A Costanzo, Cona                   4                   6 6
  Gross 6 4 4 2 3 4 5 2 4 34 5 5 2 4 4 5 4 3 4 36 70
Brookledge Green Fees                                          
THE FOLLOWING TEAMS DID NOT CASH                                      
A Vanke, Lloyd                   4                   11 8
  Gross 5 3 4 3 4 3 5 3 4 34 4 5 4 5 3 3 5 4 4 37 71
                                             
A Smith, Sargent                   13                   6 8
  Gross 5 3 4 3 4 3 5 4 4 35 4 5 3 4 2 4 6 4 4 36 71
                                             
A Keenan, Lasalle                   4                   11 8
  Gross 5 4 3 3 4 3 5 3 4 34 4 5 3 4 2 5 6 4 4 37 71
                                             
A Bock, Kilgore                   13                   6 8
  Gross 5 4 5 2 4 2 5 4 4 35 5 5 3 5 3 4 5 3 3 36 71
                                             
A Owen, Hite                   4                   11 8
  Gross 5 5 3 3 4 2 5 3 4 34 4 5 3 4 3 4 5 5 4 37 71
                                             
A Bird, Brown                   1                   14 13
  Gross 4 4 4 4 5 3 3 2 4 33 4 6 3 4 4 4 5 4 5 39 72
                                             
A Kouri, Franjesh                   16                   6 13
  Gross 5 5 5 3 4 2 5 3 4 36 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
                                             
A Kern, Woodrum                   4                   18 15
  Gross 5 3 4 3 3 3 4 4 5 34 4 5 3 5 3 4 6 5 5 40 74
                                             
A Coon, Leventhal                   13                   14 15
  Gross 6 4 3 3 4 3 5 3 4 35 3 5 4 5 4 5 5 3 5 39 74
                                             
A Schilero, Yanks                   17                   14 17
  Gross 4 4 5 3 5 3 4 4 5 37 4 5 5 4 3 4 6 4 4 39 76
                                             
A Patterson, Panovich                   17                   19 18
  Gross 5 4 4 4 4 3 6 3 4 37 5 5 4 5 3 4 5 5 5 41 78
                                             
A Schoeck, Baker                   19                   14 19
  Gross 5 4 5 3 4 4 5 4 6 40 4 6 3 4 3 4 5 5 5 39 79
                                             
                FLIGHT B                      
Skin pot of $360 with 3 skins worth $120 each. Winners are Fisher/Pennock #5; Metzger/McDonald #1; Cramer/Granata #12
                                             
        TOURNAMENT WINNERS                    
B Kalb, Berlan                   1                   1 1
  Gross 4 3 3 3 4 3 5 3 4 32 5 3 3 4 2 4 4 4 3 32 64
200                                          
B Montabone, Jursik                   1                   5 2
  Gross 5 4 4 2 4 2 4 3 4 32 3 5 4 4 3 3 5 4 5 36 68
150                                          
B Daily, Chalmers                   1                   7 3
  Gross 4 4 4 3 4 2 5 3 3 32 5 5 4 4 2 3 5 5 4 37 69
100                                          
B Watson, Rizzo                   9                   2 3
  Gross 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 69
100                                          
B Kane, Mullen                   9                   2 3
  Gross 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 4 3 4 4 2 4 6 4 3 34 69
100                                          
B Todd, Yaich                   4                   7 6
  Gross 5 3 3 3 4 3 5 3 4 33 5 4 3 6 3 3 5 4 4 37 70
60                                            
B Richardson, Raddish                   6                   5 6
  Gross 5 4 3 4 4 2 4 3 5 34 4 5 3 5 2 4 5 4 4 36 70
Brookledge Green Fees                                          
THE FOLLOWING TEAMS DID NOT CASH                                      
B Cramer, Granata                   12                   2 6
  Gross 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36 3 5 2 5 3 4 4 4 4 34 70
                                             
B Zeis, Dolan                   6                   7 9
  Gross 5 4 3 2 4 3 5 3 5 34 3 5 3 5 2 4 6 5 4 37 71
                                             
B Metzger, McDonald                   9                   7 10
  Gross 3 5 4 3 4 2 5 4 5 35 5 4 3 4 4 4 5 4 4 37 72
                                             
B Maroon, Pisanelli                   4                   16 11
  Gross 4 4 3 3 4 3 5 4 3 33 6 5 3 6 2 4 5 5 4 40 73
                                             
B Fisher, Pennock                   6                   14 11
  Gross 4 4 4 4 3 3 5 3 4 34 4 6 4 5 3 5 5 4 3 39 73
                                             
B Costill, Niskanen                   12                   7 11
  Gross 5 3 4 3 4 3 5 4 5 36 3 5 3 5 2 5 5 5 4 37 73
                                             
B Tarter, Cox                   16                   7 14
  Gross 5 4 3 4 5 3 5 4 4 37 5 6 3 4 4 4 4 3 4 37 74
                                             
B Hall, Poetter                   12                   14 15
  Gross 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 4 4 6 4 4 39 75
                                             
B Smith, Tidmore                   12                   16 16
  Gross 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 5 6 3 5 3 5 5 4 4 40 76
                                             
B Goulish, Reed                   17                   13 16
  Gross 5 4 4 4 4 3 6 3 5 38 5 4 3 4 3 4 6 5 4 38 76
                                             
B Beck, Jackson                   17                   18 18
  Gross 5 4 4 3 4 3 6 4 5 38 4 5 3 5 4 4 6 5 5 41 79
                                             
                  FLIGHT C                    
Skin pot of $340 with 1 skin. Winner Trenta/Salem #13                                
                                             
        TOURNAMENT WINNERS                    
C Trenta, Salem                   5                   1 1
  Gross 4 3 4 3 3 3 5 3 4 32 4 6 3 2 2 5 4 3 4 33 65
200                                          
C Cea, Bell                   5                   3 2
  Gross 4 4 4 3 3 3 5 3 3 32 4 5 2 4 3 3 5 4 4 34 66
120                                          
C McCarihan, Richetto                   5                   3 2
  Gross 5 3 4 2 4 3 5 3 3 32 4 5 3 3 3 4 5 4 3 34 66
120                                          
C Hull, Hedrick                   5                   3 2
  Gross 5 3 4 3 4 2 5 2 4 32 5 4 3 4 2 4 5 3 4 34 66
120                                          
C Hefflman, Cox                   10                   3 5
  Gross 4 3 4 3 4 3 5 3 4 33 5 5 3 3 3 4 4 4 3 34 67
60                                            
C Burley, Hockwalt                   3                   10 5
  Gross 4 4 3 2 4 3 5 2 4 31 4 4 3 5 3 4 5 4 4 36 67
60                                            
C Eberle, McIntyre                   12                   1 5
  Gross 5 4 3 4 3 3 4 4 4 34 4 5 3 3 3 3 5 4 3 33 67
Brookledge Green Fees                                            
THE FOLLOWING TEAMS DID NOT CASH                                      
C Skeen, Cummins                   1                   15 8
  Gross 4 3 3 2 4 3 5 3 3 30 4 4 5 5 3 4 5 4 4 38 68
                                             
C Trenta, Toth                   1                   15 8
  Gross 4 3 4 2 4 3 4 3 3 30 5 5 4 5 2 4 5 4 4 38 68
                                             
C Garcia, Litz                   5                   10 8
  Gross 5 3 4 3 4 3 4 3 3 32 4 6 2 4 4 4 5 4 3 36 68
                                             
C Coleman, Cutlip                   3                   15 11
  Gross 4 4 4 2 3 3 4 3 4 31 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 69
                                             
C Luckenbaugh, Young                   14                   3 11
  Gross 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 3 3 4 5 4 4 34 69
                                             
C Begley, Hollister                   14                   9 13
  Gross 4 4 4 3 5 3 5 3 4 35 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 70
                                             
C Lutz, McMurtrie                   10                   12 13
  Gross 5 3 3 4 3 3 5 3 4 33 4 4 3 5 3 5 6 4 3 37 70
                                             
C Covell, Durr                   17                   3 13
  Gross 5 5 4 3 4 3 5 3 4 36 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 70
                                             
C Lane, Pizzino                   12                   12 16
  Gross 4 4 5 3 4 2 5 2 5 34 4 5 4 4 3 5 5 3 4 37 71
                                             
C Sakai, Breitsch                   14                   12 17
  Gross 5 4 3 4 4 2 6 3 4 35 4 4 5 3 3 5 5 4 4 37 72