C DIVISION                        
      2 PERSON SCRAMBLE                    
                    BARBERTON BROOKSIDE CC                        
                    APRIL 25, 2019                        
            FLIGHT A                    
  Skins pot of $300 with 8 skins each worth $37. Winners are: Verstraete-Giannone 1; Lombardi-Kleckner 4 & 11; Gruver-Fasick 9
  Zimmerman-Kemper 13; Stinnett-Fox 16; Grutzmacher-Hodgman 7; Martin-Russell 10                  
                                             
        TOURNAMENT WINNERS                    
                                             
Flt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Sorted by Flight then by Total then by Total                                      
A Lombardi, Kleckner                   1                   4 1
  Gross 5 5 4 4 4 4 3 5 3 37 6 3 5 4 5 4 4 4 5 40 77
  200/team                                          
A Stinnett, Fox                   8                   1 2
  Gross 6 5 4 6 4 4 3 5 3 40 6 4 5 3 4 5 3 3 5 38 78
  130                                          
A Martin, Russell                   2                   4 2
  Gross 5 4 4 6 4 4 3 5 3 38 4 5 5 4 5 5 5 3 4 40 78
  130                                          
A Cullen, McCartney                   8                   2 4
  Gross 5 3 5 5 4 5 3 6 4 40 6 4 4 4 4 5 5 3 4 39 79
  70                                          
A Grutzmacher, Hodgman                   6                   4 4
  Gross 5 5 4 5 5 4 2 5 4 39 6 4 5 3 5 4 5 4 4 40 79
  70                                          
A Kemper, Zimmermann                   2                   8 4
  Gross 5 5 4 5 4 4 3 5 3 38 6 4 5 2 5 4 5 5 5 41 79
  70                                          
A Fasick, Gruver                   2                   8 4
  Gross 5 5 5 5 4 4 3 5 2 38 5 4 4 3 6 5 6 3 5 41 79
  Barb.Brookside green fees                                          
  THE FOLLOWING TEAMS DID NOT CASH                                    
A Verstraete, Giannone                   8                   4 8
  Gross 4 4 4 5 4 5 4 6 4 40 5 5 6 3 4 4 6 3 4 40 80
                                             
A Kritzberger, Sutterer                   2                   10 8
  Gross 5 4 5 5 4 4 3 5 3 38 6 4 5 3 5 5 6 4 4 42 80
                                             
A Conzaman, Buckner                   14                   2 10
  Gross 6 4 4 5 4 6 5 6 4 44 6 4 4 3 5 4 5 3 5 39 83
                                             
A Stull, Breinich                   6                   12 10
  Gross 6 4 4 5 4 4 3 6 3 39 6 5 6 3 5 4 6 4 5 44 83
                                             
A Bielinis, Cook                   12                   10 12
  Gross 5 4 4 5 4 6 3 6 5 42 5 5 6 3 4 5 5 4 5 42 84
                                             
A Pfaff, McGee                   11                   14 13
  Gross 6 4 5 5 5 5 3 5 3 41 5 4 6 3 7 5 6 4 5 45 86
                                             
A Starks, Bagnoli                   14                   12 14
  Gross 5 5 4 6 5 6 3 6 4 44 6 4 6 3 6 5 5 4 5 44 88
                                             
A Betty, Williams                   13                   15 15
  Gross 6 3 5 8 4 5 3 5 4 43 6 5 5 4 5 4 7 4 6 46 89
                                             
A Riegler, Kaster                   17                   16 16
  Gross 7 6 7 6 5 6 3 7 4 51 5 5 6 5 5 4 7 5 6 48 99
                                             
A Harris, Fitch                   16                   17 17
  Gross 6 5 7 6 5 6 3 7 4 49 8 5 6 6 7 6 7 3 8 56 105
                                             
                  FLIGHT B                          
  Skins Pot of $340 with 5 skins each worth $68. Winners are: Conner-Butler 6 & 8; Christman-Esposito 9; Cheney-Hlivko 1 & 7
                                             
                    TOURNAMENT WINNERS                        
B Schrom, Murray                   5                   1 1
  Gross 5 4 4 5 4 4 3 5 4 38 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36 74
  200 per team                                          
B Tuel, Riley                   7                   1 2
  Gross 6 3 5 5 4 5 3 5 3 39 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 75
  120                                          
B Vought, Wilson                   3                   5 2
  Gross 5 3 4 5 5 4 3 5 3 37 5 4 5 3 4 5 5 3 4 38 75
  120                                          
B Conner, Butler                   1                   7 2
  Gross 5 3 4 6 4 3 3 4 4 36 5 4 4 4 4 4 6 4 4 39 75
  120                                          
B Heffern, Hardman                   9                   1 5
  Gross 6 4 4 4 4 5 4 5 4 40 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36 76
  75                                          
B Cheney, Hlivko                   1                   8 5
  Gross 4 4 4 5 4 4 2 5 4 36 4 5 5 5 4 4 5 4 4 40 76
  75                                          
B Tonies, Carpas                   3                   8 7
  Gross 5 4 4 5 4 4 3 5 3 37 5 4 5 4 3 5 6 4 4 40 77
  BBrookside green fee certif.                                          
                                             
  THE FOLLOWING TEAMS DID NOT CASH                                    
B Siebert, Myers                   7                   5 7
  Gross 6 4 5 5 4 4 3 5 3 39 5 4 5 3 4 4 5 4 4 38 77
                                             
B Bartel, Murphy                   13                   4 9
  Gross 6 4 4 6 5 4 4 6 3 42 5 4 5 3 3 5 4 3 5 37 79
                                             
B Hunt, Jalbert                   5                   15 10
  Gross 5 4 5 4 4 4 3 5 4 38 6 5 5 3 5 4 5 4 5 42 80
                                             
B Gray, Hartley                   9                   14 11
  Gross 5 4 4 5 4 5 3 6 4 40 5 4 5 5 5 5 5 3 4 41 81
                                             
B Fediaczko, Shepherd                   13                   8 12
  Gross 6 5 5 6 3 5 3 6 3 42 6 4 5 4 5 4 4 4 4 40 82
                                             
B Blasdel, Kamienski                   13                   8 12
  Gross 5 5 5 4 3 5 4 7 4 42 5 5 5 5 4 4 4 3 5 40 82
                                             
B Myers, Dye                   13                   8 12
  Gross 6 5 5 5 4 4 3 6 4 42 6 4 4 4 5 5 4 4 4 40 82
                                             
B Adams, Rudgers                   18                   8 15
  Gross 6 6 4 5 5 4 4 5 5 44 5 4 5 3 5 5 5 4 4 40 84
                                             
B Asada, Gotch                   13                   15 15
  Gross 6 4 5 5 4 5 4 5 4 42 6 4 4 3 5 5 7 4 4 42 84
                                             
B Esposito, Christman                   11                   17 15
  Gross 5 4 5 5 5 6 3 6 2 41 5 5 4 4 6 4 5 4 6 43 84
                                             
B Alford, Gahres                   11                   18 18
  Gross 6 4 4 6 4 5 3 6 3 41 5 5 5 4 5 5 7 4 4 44 85