FLIGHT A                            
                                             
Skin pot of $540.00 with 5 skins worth $108.00 each. Winners are: Franjesh/Kouri #1, Patterson/Panovich #2,    
Coon/Leventhal #3, Schoeck/Baker #9, and Kern/Woodrum #18.                          
                                             
Flt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Sorted by Flight then by Total then by Total - Hole 1 to 18 tiebreak                        
A Fischer, Pennock                   1                   1 1
  Gross 5 3 4 2 4 3 4 3 4 32 4 5 3 4 3 4 5 3 4 35 67
  200.00                                          
A Schoeck, Baker                   1                   4 2
  Gross 5 3 4 2 3 3 5 4 3 32 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 68
  150.00                                          
A Spieth, Taylor                   1                   4 2
  Gross 5 3 4 2 4 3 4 3 4 32 3 6 2 4 3 5 4 5 4 36 68
  150.00                                          
A Lingle, Smith                   4                   4 4
  Gross 5 4 4 3 3 3 4 3 4 33 4 6 2 3 3 5 5 4 4 36 69
  130.00                                          
A Poetter, Hall                   10                   1 5
  Gross 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 4 5 2 3 3 5 5 4 4 35 70
  120.00                                          
A Kane, Mullen                   6                   8 6
  Gross 4 4 4 3 4 3 5 3 4 34 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 71
  80.00                                          
A Farnham, Fobean                   14                   1 6
  Gross 5 4 4 3 4 2 5 4 5 36 5 4 3 4 3 4 5 3 4 35 71
  80.00                                          
A Lane, Pizzino                   4                   12 6
  Gross 5 4 4 3 4 3 4 2 4 33 4 5 4 4 3 6 4 4 4 38 71
  80.00                                          
A Kirk, Warmbrodt                   6                   8 6
  Gross 5 4 4 3 4 3 4 3 4 34 4 5 4 4 3 5 4 4 4 37 71
  80.00                                          
A Hite, Owen                   6                   12 10
  Gross 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 3 5 4 3 3 5 6 4 5 38 72
  Brookledge Green Fees                                          
                                             
The following teams did not cash.                                          
A Coon, Leventhal                   10                   8 10
  Gross 5 4 3 3 4 3 5 4 4 35 4 4 2 4 3 5 5 6 4 37 72
                                             
A Schilero, Yanks                   14                   4 10
  Gross 5 5 4 2 4 3 6 3 4 36 3 5 3 4 3 4 5 5 4 36 72
                                             
A McCurrach, Wright                   10                   12 13
  Gross 4 4 5 3 4 3 4 3 5 35 4 5 3 3 4 4 5 5 5 38 73
                                             
A Brncik, Kranek                   6                   23 13
  Gross 5 3 4 3 4 2 5 4 4 34 4 5 5 4 2 4 4 6 5 39 73
                                             
A Patterson, Panovich                   14                   8 13
  Gross 6 2 4 4 5 3 5 3 4 36 4 4 3 5 3 4 5 4 5 37 73
                                             
A Beck, Jackson                   14                   12 16
  Gross 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 5 5 5 3 2 4 5 5 4 38 74
                                             
A Bird, Brown                   10                   23 16
  Gross 5 3 4 3 4 3 5 3 5 35 4 4 4 5 3 5 5 4 5 39 74
                                             
A Bock, Tomello                   14                   12 16
  Gross 5 3 4 3 6 3 6 2 4 36 4 5 4 3 3 5 5 4 5 38 74
                                             
A Keenan, Lasalle                   14                   12 16
  Gross 5 4 5 3 4 4 4 3 4 36 4 5 4 4 3 4 5 4 5 38 74
                                             
A Franjesh, Kouri                   22                   12 20
  Gross 3 4 4 4 4 4 5 4 5 37 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 75
                                             
A Munka, Peel                   22                   12 20
  Gross 5 3 5 3 4 4 5 4 4 37 3 5 4 3 3 4 6 5 5 38 75
                                             
A Smith, Tidmore                   22                   12 20
  Gross 5 4 4 3 4 3 5 5 4 37 4 5 3 3 4 4 5 5 5 38 75
                                             
A Breitsch, Sakai                   22                   12 20
  Gross 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37 4 5 4 4 3 4 5 4 5 38 75
                                             
A Fladung, Rentz                   14                   26 24
  Gross 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 4 6 3 4 3 4 6 6 4 40 76
                                             
A Konvolinka, Wilkinson                   14                   26 24
  Gross 4 5 4 3 3 3 4 4 6 36 4 4 4 5 5 4 4 5 5 40 76
                                             
A Kern, Woodrum                   26                   23 26
  Gross 5 4 5 3 5 3 5 3 5 38 3 5 5 4 3 5 6 5 3 39 77
                                             
A Durnan, Harry                   27                   12 27
  Gross 5 4 5 3 4 5 5 4 5 40 5 5 3 4 2 5 5 5 4 38 78
                                             
                                             
        FLIGHT B                              
                                             
Skin pot of $340.00 with 5 skins worth $68.00 each. Winners are: Granata/Hanzel #3, Hollister/Begley #6 & #12,    
McDonald/Metzger #7, and Devore/Dougherty #17                                  
                                             
B Granata, Hanzel                   1                   2 1
  Gross 4 4 3 2 4 3 5 2 4 31 3 5 4 4 3 4 4 4 4 35 66
  200.00                                          
B Lawson, Yaich                   2                   2 2
  Gross 4 3 4 3 3 3 5 3 5 33 3 4 3 4 3 5 4 4 5 35 68
  150.00                                          
B McDonald, Metzger                   2                   5 3
  Gross 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 4 4 3 4 2 5 6 5 3 36 69
  100.00                                          
B Devore, Dougherty                   11                   1 3
  Gross 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 3 4 3 4 3 5 5 3 4 34 69
  100.00                                          
B Armbruster, Gordon                   2                   7 5
  Gross 4 3 4 4 4 3 5 3 3 33 3 5 3 4 3 5 5 5 4 37 70
  70.00                                          
B Aimers, Cooper                   6                   7 6
  Gross 4 4 4 3 4 3 4 3 5 34 3 4 4 4 3 5 5 5 4 37 71
  60.00                                          
B Chalmers, Daily                   6                   7 6
  Gross 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34 4 5 4 3 3 4 6 4 4 37 71
  Brookledge Green Fees                                          
                                             
The following teams did not cash.                                          
B Rizzo, Watson                   6                   11 8
  Gross 4 4 4 3 4 3 5 3 4 34 4 5 3 6 2 4 4 4 6 38 72
                                             
B Dolan, Zeis                   6                   11 8
  Gross 4 4 5 3 3 3 5 2 5 34 4 5 4 4 3 5 5 4 4 38 72
                                             
B Lutz, McMurtrie                   14                   5 8
  Gross 5 4 4 2 5 3 5 3 5 36 4 4 4 4 3 4 5 5 3 36 72
                                             
B Hollister, Begley                   15                   2 8
  Gross 5 5 5 3 4 2 5 3 5 37 4 6 2 4 3 4 5 4 3 35 72
                                             
B Sargent, Scarpitti                   6                   15 12
  Gross 4 5 4 3 3 3 5 3 4 34 3 6 3 5 3 4 5 4 6 39 73
                                             
B Cox, Tarter                   11                   11 12
  Gross 5 3 4 3 4 3 4 4 5 35 4 6 3 3 3 4 6 5 4 38 73
                                             
B Maroon, Pisanelli                   11                   15 14
  Gross 4 4 5 2 4 3 6 3 4 35 4 5 3 5 3 5 5 5 4 39 74
                                             
B Jursik, Montabone                   15                   7 14
  Gross 5 5 4 3 6 3 4 3 4 37 3 4 3 5 3 5 5 5 4 37 74
                                             
B Stemple, Szwast                   2                   17 16
  Gross 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 5 3 5 4 5 6 6 4 42 75
                                             
B Cornacchione, Ledman                   15                   11 16
  Gross 5 5 4 3 4 3 5 3 5 37 3 4 5 4 3 4 6 4 5 38 75
                                             
                                             
          FLIGHT C                            
                                             
Skin pot of $360.00 with 6 skins worth $60.00 each. Winners are: Cea/Bell #3, McCarihan/Richetto #9, Berlan/Kalb #12,
Trenta/Toth #13, Costill/Niskanen #15, and Salem/Trenta #17                              
                                             
C Cea, Bell                   1                   1 1
  Gross 4 4 2 2 3 3 5 4 4 31 4 4 3 3 3 4 4 4 3 32 63
  200.00                                          
C Dean, Jones                   1                   4 2
  Gross 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 3 5 3 3 3 4 4 4 4 33 64
  130.00                                          
C Burley, Hockwalt                   1                   4 2
  Gross 4 3 4 2 4 3 4 3 4 31 4 3 3 3 3 5 4 5 3 33 64
  130.00                                          
C Cummins, Skeen                   1                   7 4
  Gross 4 4 4 2 3 4 4 2 4 31 5 4 3 3 3 4 5 4 3 34 65
  100.00                                          
C Trenta, Toth                   7                   7 5
  Gross 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 4 5 3 2 3 4 5 4 4 34 66
  70.00                                          
C McCarihan, Richetto                   1                   11 5
  Gross 4 4 3 2 4 3 4 4 3 31 4 4 3 3 2 5 5 4 5 35 66
  70.00                                          
C Dean, Westover                   11                   4 7
  Gross 4 4 4 3 4 3 5 3 4 34 3 4 3 5 2 4 5 4 3 33 67
  Brookledge Green Fees                                          
                                             
The following teams did not cash                                          
C Berlan, Kalb                   16                   1 7
  Gross 4 4 5 3 4 3 5 3 4 35 3 4 2 3 3 4 5 4 4 32 67
                                             
C Richardson, Blevins                   16                   1 7
  Gross 4 4 5 3 4 4 5 2 4 35 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32 67
                                             
C Cox, Hefflman                   1                   16 10
  Gross 4 4 4 2 4 3 4 2 4 31 4 5 3 4 3 4 6 4 4 37 68
                                             
C Recht, Thompson                   9                   11 10
  Gross 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 68
                                             
C Salem, Trenta                   11                   7 10
  Gross 4 4 5 3 3 2 5 4 4 34 4 4 3 4 3 5 5 3 3 34 68
                                             
C Hull, Davis                   11                   11 13
  Gross 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 4 6 3 3 3 4 4 4 4 35 69
                                             
C Coleman, Cutlip                   11                   11 13
  Gross 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 4 4 3 4 3 4 5 4 4 35 69
                                             
C Ciccarello, Feist                   9                   15 13
  Gross 4 4 4 2 4 3 6 2 4 33 5 5 3 4 2 5 5 4 3 36 69
                                             
C Cramer, Kloetzer                   7                   16 13
  Gross 4 4 4 3 4 2 4 3 4 32 3 5 3 4 3 5 6 4 4 37 69
                                             
C Costill, Niskanen                   16                   7 13
  Gross 4 4 4 3 5 4 4 3 4 35 3 5 3 4 3 3 5 4 4 34 69
                                             
C Wareham, Wareham                   11                   18 18
  Gross 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 5 4 4 3 4 5 4 6 39 73