FLIGHT A                          
                                             
Skin pot of $340 with 5 skins worth $68 each. Winners are: Devore/Dougherty #4 & #8, Kern/Woodrum #9,      
Spieth/Taylor #10, and Pizzino/Lane #15                                        
                                             
Flt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Sorted by Flight then by Total - Hole 1 to 18 tiebreak then by Front                        
A Devore, Dougherty 170.00                   1                   6 1
  Gross 5 3 5 2 5 3 4 3 3 33 4 4 3 4 3 4 4 5 4 35 68
                                             
A Lutz, McMurtrie 170.00                   4                   1 1
  Gross 5 4 5 3 4 4 3 4 3 35 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 68
                                             
A Pizzino, Lane 100.00                   4                   5 3
  Gross 5 4 4 3 4 3 4 5 3 35 5 5 3 4 3 3 3 4 4 34 69
                                             
A Spieth, Taylor 100.00                   7                   1 3
  Gross 5 4 4 3 5 4 4 4 3 36 3 4 3 4 2 4 4 5 4 33 69
                                             
A Konvolinka, Wilkinson 60.00                   2                   11 5
  Gross 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 4 5 3 4 4 4 4 5 3 36 70
                                             
A Coon, Leventhal 60.00                   12                   1 5
  Gross 5 4 4 3 5 4 4 4 4 37 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 70
                                             
A Franjesh, Kouri Ellsworth Meadows Green Fees         4                   6 5
  Gross 5 4 5 3 4 4 3 4 3 35 5 5 3 3 4 4 3 5 3 35 70
                                             
                                             
The following teams did not cash.                                          
A Sargent, Scarpitti                   2                   12 8
  Gross 5 4 4 3 5 3 3 4 3 34 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37 71
                                             
A Fischer, Pennock                   14                   1 8
  Gross 6 3 5 4 4 4 3 5 4 38 4 4 2 3 3 5 3 5 4 33 71
                                             
A Baker, Schoeck                   7                   6 8
  Gross 6 4 4 3 5 4 3 4 3 36 4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 71
                                             
A Bock, Tomello                   7                   12 11
  Gross 5 4 4 3 6 4 3 4 3 36 4 5 4 4 2 5 4 5 4 37 73
                                             
A Linger, Rizzo                   14                   6 11
  Gross 5 5 4 4 5 4 3 4 4 38 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 73
                                             
A Schilero, Yanks                   14                   6 11
  Gross 5 5 5 3 5 4 3 5 3 38 5 4 2 6 2 4 4 4 4 35 73
                                             
A Breitsch, Stephanoff                   7                   15 14
  Gross 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 4 5 3 5 3 4 4 6 4 38 74
                                             
A Madick, Owen                   7                   15 14
  Gross 5 4 5 3 5 3 3 5 3 36 4 5 2 5 4 5 4 5 4 38 74
                                             
A McCurrach, Wright                   12                   15 16
  Gross 4 3 4 4 7 4 3 5 3 37 4 4 3 5 3 4 5 5 5 38 75
                                             
A Kern, Woodrum                   17                   12 17
  Gross 5 5 6 4 5 4 3 5 2 39 4 6 3 5 3 4 3 4 5 37 76
                                             
                                             
          FLIGHT B                          
                                             
Skin pot of $320 with 5 skins worth $64 each. Winners are: Maroon/Pisanelli # 3 & #4, Lloyd/Vanke #8 & #15, and  
Stemple/Szwast #13                                          
                                             
B Begley, Hollister 170.00                   1                   2 1
  Gross 5 3 4 3 4 3 3 4 2 31 4 4 2 4 3 4 4 5 4 34 65
                                             
B McDonald, Metzger 170.00                   3                   1 1
  Gross 5 4 4 3 4 4 2 4 3 33 3 5 3 4 2 4 3 4 4 32 65
                                             
B Maroon, Pisanelli 120.00                   2                   9 3
  Gross 4 4 3 2 5 4 3 4 3 32 4 5 3 4 3 4 4 4 5 36 68
                                             
B Stemple, Szwast 100.00                   6                   2 4
  Gross 4 4 5 3 5 4 3 4 3 35 3 5 3 3 3 5 3 5 4 34 69
                                             
B Kane, Mullen 70.00                   6                   7 5
  Gross 5 4 4 3 5 4 3 4 3 35 4 6 2 4 3 4 4 4 4 35 70
                                             
B Dolan, Zeis Ellsworth Meadows Green Fees           6                   7 5
  Gross 5 4 4 4 4 4 2 5 3 35 4 5 3 5 2 5 3 4 4 35 70
                                             
                                             
The following teams did not cash.                                          
B Farnham, Fobean                   4                   11 7
  Gross 5 4 4 3 5 3 3 4 3 34 4 5 3 4 3 5 3 6 4 37 71
                                             
B Brncik, Kranek                   11                   2 7
  Gross 5 4 4 4 5 5 2 5 3 37 4 5 3 4 3 4 4 4 3 34 71
                                             
B Granata, Richetto                   11                   2 7
  Gross 5 4 5 3 5 5 3 4 3 37 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 71
                                             
B Durnan, Harry                   11                   2 7
  Gross 5 5 5 3 5 4 3 4 3 37 3 4 2 5 3 4 4 4 5 34 71
                                             
B Reed, Thorson                   6                   11 11
  Gross 5 3 4 3 5 4 3 5 3 35 5 4 3 6 3 4 3 5 4 37 72
                                             
B Goulish, Shaffer                   4                   15 11
  Gross 5 4 4 3 4 4 4 4 2 34 4 5 3 4 3 5 4 5 5 38 72
                                             
B Jursik, Montabone                   6                   15 13
  Gross 5 5 4 4 4 3 3 5 2 35 4 5 3 5 4 4 4 5 4 38 73
                                             
B Kirk, Warmbrodt                   11                   9 13
  Gross 6 4 4 3 5 4 3 5 3 37 4 5 3 5 3 4 4 5 3 36 73
                                             
B Lloyd, Vanke                   11                   11 15
  Gross 6 4 4 4 6 5 3 3 2 37 4 5 3 6 2 3 4 6 4 37 74
                                             
B Armbruster, Gordon                   16                   11 16
  Gross 5 4 5 3 5 3 4 6 3 38 5 5 3 4 3 4 3 5 5 37 75
                                             
                                             
        FLIGHT C                            
                                             
Skin pot of $360 with 2 skins worth $180 each. Winners are: Dean/Jones #3 and Chalmers/Daily #15        
                                             
C Toth, Trenta 170.00                   1                   4 1
  Gross 4 3 3 3 5 4 3 3 2 30 3 4 3 3 3 4 3 5 4 32 62
                                             
C Bell, Cea 170.00                   4                   1 1
  Gross 4 4 4 2 4 4 3 4 3 32 4 3 2 3 2 4 4 4 4 30 62
                                             
C Salem, Trenta 110.00                   2                   4 3
  Gross 4 4 4 3 4 3 3 4 2 31 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 63
                                             
C Recht, Thompson 110.00                   4                   2 3
  Gross 5 4 3 2 4 4 3 3 4 32 4 4 3 3 2 4 4 4 3 31 63
                                             
C Davis, Martin 70.00                   9                   2 5
  Gross 4 3 4 3 4 4 4 4 3 33 3 4 3 4 2 4 3 4 4 31 64
                                             
C Cramer, Kloetzer 70.00                   2                   6 5
  Gross 4 3 4 3 5 3 3 4 2 31 4 5 3 3 3 4 3 4 4 33 64
                                             
C Dean, Jones Ellsworth Meadows Green Fees         4                   6 7
  Gross 3 3 4 3 5 4 3 4 3 32 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 65
                                             
                                             
The following teams did not cash.                                          
C Cavanaugh, Hockwalt                   9                   6 8
  Gross 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 4 5 3 5 2 4 3 4 3 33 66
                                             
C Cummins, Skeen                   4                   11 8
  Gross 5 3 4 3 4 3 3 5 2 32 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 66
                                             
C Ciccarello, Feist                   12                   6 10
  Gross 5 4 4 3 4 4 3 4 3 34 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 67
                                             
C Cox, Hefflman                   4                   15 10
  Gross 5 4 4 3 5 3 3 3 2 32 5 5 3 3 3 4 4 5 3 35 67
                                             
C Coleman, Cutlip                   12                   11 12
  Gross 5 3 4 4 4 4 3 4 3 34 4 4 3 4 3 4 3 5 4 34 68
                                             
C Laria, Sassano                   9                   15 12
  Gross 6 3 4 3 4 3 3 4 3 33 4 4 3 4 2 5 4 5 4 35 68
                                             
C Tarter, Yaich                   15                   11 14
  Gross 5 3 5 3 5 4 3 4 3 35 4 5 3 4 2 4 4 5 3 34 69
                                             
C Dean, Westover                   15                   11 14
  Gross 5 4 4 3 5 4 3 4 3 35 5 5 2 4 3 4 3 4 4 34 69
                                             
C Chalmers, Daily                   15                   15 16
  Gross 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 4 5 3 4 3 3 4 5 4 35 70
                                             
C Berlan, Kalb                   12                   18 16
  Gross 5 4 3 3 5 4 3 4 3 34 4 5 3 4 3 4 3 5 5 36 70
                                             
C Costill, Niskanen                   18                   6 16
  Gross 5 4 5 3 5 4 3 5 3 37 4 5 2 4 2 4 4 4 4 33 70